Momsfrågan för båtklubben

Skrivet 2018-06-18

Med anledning av en dom i Högsta förvaltningsrätten gällande momspåslag för enskilda båtklubbar, skickade Roslagens Båtförbund en skrivelsa till SBU:s juridiska kommitté för att få vägledning om hur domen ska tolkas av dem det berör.

Nedan finner du såväl RBF:s frågeställning som SBU-juristens svar.


               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hej

Jag har läst Högsta förvaltningsdomstolens dom i momsfrågan och vi har två frågor:

  • Gäller moms bara vid arrenden från kommunen? Vad gäller vid arrende från privatpersoner eller företag eller om klubben själv äger marken?
  • Om klubben inte hyr ut några platser utan bara upplåter bryggplatser, uppläggningsplatser och bilparkering mm till sina egna medlemmar och inte har någon intäkt utöver detta och medlemsavgifter, kan man då i stället för olika avgifter dela in medlemmarna i nivåer beroende på vad medlemmen utnyttjar, exempelvis nivå 1 = endast medlem, nivå 2 medlem + bryggplats, nivå 3 medlem + bryggplats och uppläggningsplats, nivå 4 medlem + bryggplats + uppläggningsplats + upptagning och sjösättning etc?

Trevlig helg

/Göran Persson

 
 

Hej

Domen, som i sig inte vunnit laga kraft per dags dato, innebär att upplåtelse av mark (vilket får förmodas inkludera även vattenområden) genom avtal om arrende där upplåtelsen till sitt syfte är att uppställa, förvara eller förtöja båtar undantas från undantaget i ML (momslag) om skattefrihet för upplåtelser av arrenden. Regeln gäller oavsett om markägaren är en kommun eller privat. Om klubben äger marken utgår naturligtvis inte något arrende.
 
Det är viktigt att göra en distinktion mellan upplåtelse av arrende och momspliktig (närings)verksamhet. Domen omfattar endast upplåtelse av arrende.
 
Av Er punkt 2 får jag först konstatera, vilket är givet och självklart för en allmännyttig ideell förening, att klubben alltid och endast upplåter bryggplatser m m till sina medlemmar. Upplåtelse till annan än medlem kan utgöra hyra och eventuellt omfattas av momspliktig näringsverksamhet. 
 
Föreningens avgifter beslutas ofta på ett årsmöte. Hur en fördelning sker kan variera men en rekommendation är att alltid beteckna avgifter som medlemsavgifter. Avgifter behöver inte vara synbara för andra än medlemmarna. Det finns en regel om likabehandling som innebär att en medlem i föreningen inte får erhålla en otillbörlig fördel i förhållande till annan medlem. Således ska/kan inte frihet från medlemsavgift tillerkännas medlem, om det inte framgår av stadgar vilket ofta är förekommande för hedersmedlem. Att alla medlemmar, oavsett antal och mängd av upplåtelser, skulle betala samma avgift är även detta osannolikt. Min uppfattning är att det ska finnas begränsat med avgifter som motsvarar en faktisk och utomstående prestation (t ex lyft av båt från extern entreprenör).
 
Hoppas att ovan svar medför klarhet i ställda frågor.
 
Med bästa hälsningar och en trevlig helg.
 

Med vänlig hälsning
 
Kristian Ehrling
Advokat